Algemene voorwaarden

Versie december 2017

ADVIZO B.V.
Kvk nummer: 68743343 te Rotterdam

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van ADVIZO B.V. (nader te noemen ADVIZO).
1.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig indien en voor zover ADVIZO die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
1.5. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 2: Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
2.1. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon (in dit geval ADVIZO) die, in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, uitzendkrachten ter beschikking stelt aan een inlener voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van deze inlener;
2.2. Uitzendovereenkomst: de arbeids-(uitzend)overeenkomst tussen ADVIZO en de werknemer waarbij de werknemer door ADVIZO , in het kader van uitoefening van bedrijf, ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever(s) om, krachtens de door die opdrachtgever(s) aan ADVIZO verstrekte opdracht, (uitzend)arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
2.3. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon die, door tussenkomst van een uitzendonderneming, werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een inlener; hierna te noemen “werknemer”.
2.4. Opdrachtgever: de opdrachtgever als bedoeld lid 2.
2.5. Aspirant opdrachtgever: de benaming van mogelijke opdrachtgever wanneer werknemer door ADVIZO is voorgesteld aan opdrachtgever.
2.6. Inschrijving: het verzoek van de opdrachtgever aan ADVIZO om, in voorkomend geval, opdrachten op een bepaalde wijze uit te voeren.
2.7. Opdrachtgeverstarief: het bedrag, inclusief BTW, dat ADVIZO aan de opdrachtgever factureert op basis het opdrachtgeverstarief en het aantal uren waarvoor de werknemer aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, eventueel vermeerderd met de aan de opdrachtgever in rekening te brengen onkosten van de werknemer.
2.8. Opdracht: de overeenkomst tussen ADVIZO en de opdrachtgever op grond waarvan een werknemer door ADVIZO aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.
2.9. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging door ADVIZO van de opdracht aan de opdrachtgever.
2.10. Urenregistratie: het document waarin de door de werknemer in enige week gewerkte uren, alsmede de eventueel gemaakte onkosten van de werknemer, zijn vastgelegd.
2.11. Digitale urenregistratie: het door ADVIZO in stand gehouden informatiesysteem, waarin de opdrachtgever en de werknemer informatie omtrent gewerkte uren en onkosten registreren.
2.12. ABU-CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, overeengekomen met de Algemene Bond Uitzendondernemingen(ABU), hierna te noemen “CAO voor Uitzendkrachten”.

Artikel 3: Offertes
Alle aanbiedingen en prijsopgaven (incl. bijlagen) van ADVIZO zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4: Werving en Selectie/ Recruitment
ADVIZO is niet aansprakelijk wanneer de door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever.

Artikel 5: Inschrijving en totstandkoming opdracht
5.1. De opdrachtgever staat toe dat ADVIZO de gegevens van de opdrachtgever mag gebruiken voor een correcte en juiste verwerking van de opdracht. Door zich in te schrijven bij ADVIZO geeft opdrachtgever ADVIZO toestemming alle geregistreerde contactpersonen binnen de organisatie van de opdrachtgever e-mail nieuwsbrieven te verstrekken tot het moment van schriftelijke afmelding.
5.2. Een opdracht komt uitsluitend tot stand doordat ADVIZO een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht aanvaardt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan de opdracht uitsluitend aanvaard geacht worden als ADVIZO een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
5.3. De opdrachtbevestiging wordt geacht de opdracht juist en volledig te zijn weergeven, tenzij de opdrachtgever schriftelijk en binnen 5 dagen na verzending tegen de opdrachtbevestiging reclameert. De opdrachtgever geeft zijn recht om tegen de opdrachtbevestiging te reclameren prijs zodra hij de werknemer tot de arbeid toelaat.
5.4. Het toezenden van een opdracht aan ADVIZO wordt aangemerkt als een verzoek aan ADVIZO om de omschreven opdracht te aanvaarden. ADVIZO is te allen tijde vrij dit verzoek naast zich neer te leggen.
5.5. De opdrachtgever conformeert zich dat alle gegevens van zijn onderneming digitaal (“Cloud”) door ADVIZO worden opgeslagen, met een minimum termijn van de wettelijke bewaarplicht.

Artikel 6 Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid ADVIZO
6.1. ADVIZO is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan ADVIZO verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst.
6.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 is ADVIZO niet aansprakelijk voor:
6.2.1. schade ten gevolge van het handelen van de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden, ongeacht of aan de werknemer ter zake een verwijt te maken valt;
6.2.2. schade ten gevolge van het feit dat de werknemer, in strijd met enig voor werknemer geldend relatie- of concurrentiebeding, werkzaamheden uitvoert bij de opdrachtgever;
6.2.3. indirecte dan wel directe schade door eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de werknemer;
6.2.4. schade ten gevolge van handelen van ADVIZO of door ADVIZO ingeschakelde hulppersonen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
6.2.5. schade is die ontstaan door handelen van een werknemer, gelegen op een moment voor de totstandkoming van de opdracht;
6.2.6. indirecte schade, zoals schade in de vorm van stagnatieschade, bedrijfsschade en andere gevolgschade;
6.2.7. schade die de maximale uitkering te boven gaat die de assuradeur van ADVIZO verstrekt inzake de aansprakelijkheid van ADVIZO . Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is iedere aansprakelijkheid van ADVIZO beperkt tot:
een bedrag van in totaal € 15.000,–; of
tot het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door ADVIZO aan opdrachtgever verzonden facturen, die betrekking hebben op de opdracht in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
6.3. De opdrachtgever vrijwaart ADVIZO indien zij, ten opzichte van een derde, aansprakelijk is voor de hiervoor artikel 6: lid 1 en lid 2 bedoelde schade, dan wel de werknemer die deze, na voldoening van de schade aan de derde, niet op ADVIZO kan verhalen. Deze vrijwaring betreft niet alleen de vordering van de derde doch ook alle kosten, waaronder de daadwerkelijke kosten, van rechtsbijstand.

Artikel 7: Aansprakelijkheid opdrachtgever
7.1. De opdrachtgever is, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens ADVIZO aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen op grond van de opdracht dan wel deze algemene voorwaarden. Onder deze schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:
7.1.1. de kosten van extra salaris voor de betrokken werknemers, inclusief eventuele wettelijke verhogingen;
7.1.2. de kosten voortvloeiende uit door UWV, dan wel andere overheidsorganen, opgelegde sancties/boetes;
7.1.3. de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand in en buiten rechte die ADVIZO moet maken ter verkrijging van de schadevergoeding van de opdrachtgever, evenals de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand die ADVIZO moet maken om zich te verweren tegen de vordering van de derde.
7.1.4. Eventuele sancties/boetes en kosten bij grensoverschrijdende werkzaamheden.
7.2. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel -en indien nodig aanvullend- ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene voorwaarden is geregeld, als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
7.3. Voor zover de schending van de verplichtingen door de opdrachtgever ertoe leiden dat ADVIZO wordt aangesproken op door derden geleden schade, zal de opdrachtgever ADVIZO daarvan vrijwaren, inclusief de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand.
7.4. Het in dit artikel gestelde laat onverlet het recht van ADVIZO eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen – waaronder vordering tot nakoming – en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding.

Artikel 8: Duur van de opdracht
8.1. De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
8.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de duur van de opdracht gelijk aan de duur van de uitzendovereenkomst die ADVIZO krachtens de opdracht met de werknemer is aangegaan.

Artikel 9: Einde opdracht van rechtswege
Voor zover de opdracht niet op een andere wijze eerder eindigt, eindigt de opdracht in ieder geval van rechtswege op het moment dat uitzendovereenkomst tussen ADVIZO en de werknemer eindigt.

Artikel 10: Beëindiging opdracht door opzegging van de opdrachtgever
10.1. De opzegging van de opdracht geschiedt te allen tijde schriftelijk. De feitelijke beëindiging van de terbeschikkingstelling door de opdrachtgever wordt niet als opzegging aangemerkt.
10.2. Het schriftelijke verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen met ingang van een bepaalde dag, impliceert de opzegging van de opdracht tegen diezelfde dag.
10.3. De bewijslast van tijdige opzegging ligt bij opdrachtgever.
10.4. Indien, op verzoek van de opdrachtgever, met de ter beschikking gestelde werknemer een proeftijd is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen, voor zover deze opzegging niet later plaatsvindt dan de dag voorafgaande aan de dag waarop de proeftijd verstrijkt.
10.5. Indien, ter uitvoering van een opdracht, met een werknemer:
10.5.1. een uitzendovereenkomst met uitzendbeding is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke ingang doen eindigen door het beëindigen van de ter beschikkingstelling van de werknemer. Voor zover ADVIZO jegens de werknemer de in artikel 15: lid 2, van de CAO voor Uitzendkrachten, bedoelde aanzegtermijn dient te hanteren, neemt de opdrachtgever een opzegtermijn in acht gelijk aan de genoemde aanzegtermijn;
10.5.2. een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegtermijn is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht uitsluitend opzeggen tegen het einde van de looptijd van de betreffende uitzendovereenkomst;
10.5.3. een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht slechts opzeggen tegen de eerste dag waarop ADVIZO de uitzendovereenkomst door opzegging rechtsgeldig kan doen eindigen;
10.5.4. een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht slechts opzeggen tegen de eerste dag waarop ADVIZO de uitzendovereenkomst door opzegging rechtsgeldig kan doen eindigen.
10.6. Indien de opdrachtgever de in lid 5 vermelde opzegtermijnen niet in acht neemt, is opdrachtgever aan ADVIZO een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het honorarium dat de opdrachtgever ADVIZO verschuldigd zou zijn geweest over de periode waarin de opdracht zou hebben voortgeduurd indien de opzegging zou hebben plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid. Voor zover de omvang van het honorarium over deze periode niet voorzienbaar is, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van het gemiddelde gefactureerde honorarium over de voorafgaande 13 weken. De betaling van de vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van ADVIZO aanvullende schadevergoeding te vorderen voor zover de schade van ADVIZO ten gevolge van de onregelmatige opzegging de hiervoor bedoelde vergoeding te boven gaat.
10.7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever – in geval op diens verzoek een uitzendovereenkomst als bedoeld in lid 5 sub 3 en 4 is aangegaan en de opdracht (tussentijds) wordt opgezegd – ADVIZO een vergoeding verschuldigd die tenminste gelijk is aan de daadwerkelijke kosten van de beëindiging van het dienstverband met de betrokken werknemer of – naar keuze van ADVIZO – de kosten die gemoeid zijn met het inzetten van de werknemer tegen een lager salaris elders.
10.8. Het bepaalde in artikel 10, lid 6 en 7 is niet van toepassing indien met ADVIZO schriftelijk is overeengekomen dat de afnamegarantie niet van toepassing is.

Artikel 11: Beëindiging van de opdracht door ADVIZO
11.1. De opdracht en de daaruit voortvloeiende terbeschikkingstelling eindigt onverwijld wegens ontbinding, te rekenen vanaf het tijdstip dat ADVIZO de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
11.1.1. de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de betreffende opdracht of enig andere opdracht of verplichting jegens ADVIZO;
11.1.2. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard ofwel aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend ofwel de opdrachtgever is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (de WSNP).
11.2. Indien ADVIZO de onverwijlde ontbinding van de opdracht inroept, laat dit onverlet het recht van ADVIZO om volledige schadevergoeding, inclusief alle kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), te vorderen van de opdrachtgever. Daarvoor geldt een minimum bedrag, ter grootte van de vergoeding als bedoeld in artikel 10 lid 6 en/of 7, waarbij als dag waarop ADVIZO beroep doet op de ontbinding heeft te gelden als de dag van opzegging door de opdrachtgever. Ten gevolge van de ontbinding zullen alle vorderingen van ADVIZO onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.3. Het recht van ADVIZO om zich op de onverwijlde ontbinding te beroepen, laat onverlet het recht van ADVIZO de opdracht tussentijds door middel van opzegging te doen eindigen, dan wel zich op enig andere wettelijke bepaling te beroepen die tot beëindiging van de opdracht en/of de terbeschikkingstelling lijdt.

Artikel 12: Ter terbeschikkingstelling
12.1. De terbeschikkingstelling vangt aan op de in de opdrachtbevestiging genoemde datum en eindigt op de dag waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd.
12.2. ADVIZO is, zonder aansprakelijk te zijn voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, gerechtigd de terbeschikkingstelling op een latere datum te laten aanvangen of opschorten indien:
12.2.1. de opdrachtgever bezwaar maakt tegen de opdrachtbevestiging, of:
12.2.2. ADVIZO niet alle voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke documenten en gegevens beschikt, waartoe onder meer behoren:
volledig ingevuld opdrachtformulier;
kopie identificatiebewijs van de werknemer;
BSN/sofinummer van de werknemer;
een schriftelijke uitzendovereenkomst met de werknemer.
12.3. In geval dat met de werknemer een uitzendbeding in de uitzendovereenkomst is overeengekomen, wordt de opdrachtgever geacht te hebben verzocht de terbeschikkingstelling met onmiddellijke ingang te laten eindigen vanaf het moment dat:
12.3.1. de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid zijn arbeid niet meer kan vervullen, of;
12.3.2. ADVIZO de opdracht heeft opgezegd of een beroep heeft gedaan op de ontbinding van de opdracht als bedoeld in artikel 11: lid 1.
De opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van ADVIZO schriftelijk aan de betrokken werknemers te bevestigen dat er sprake is omstandigheden als bedoeld in sub 1 en sub 2 van dit lid.
12.4. ADVIZO schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever indien ADVIZO , om welke reden dan ook, een werknemer niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen, aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
12.5. ADVIZO is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde werknemer door een andere werknemer onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van ADVIZO, en het behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, met in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
12.6. Indien de werknemer wordt vervangen door een andere werknemer, zal de uurbeloning ten aanzien van de vervangende werknemer opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in deze algemene voorwaarden en zal het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 13: Vergunningen/documenten
13.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle vergunningen beschikt die noodzakelijk zijn om de werknemer bij hem te werk te stellen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle documenten beschikt waarover hij, op grond van de wet, dient te beschikken in verband met de tewerkstelling van de werknemer.

Artikel 14: Gegevensverstrekking
14.1. De opdrachtgever is verplicht aan ADVIZO medewerking te verlenen als op grond van wettelijke bepalingen gegevens van de werknemer wordt opgevraagd.
14.2. In geval ADVIZO met een werknemer dan wel met derden een geschil heeft met betrekking tot een terbeschikkingstelling, zal de opdrachtgever op eerste verzoek van
ADVIZO kosteloos alle relevante informatie verstrekken of verklaringen (doen) afleggen die betrekking hebben op die terbeschikkingstelling.

Artikel 15: Urenregistratie
15.1. Tenzij een ander tijdstip is overeengekomen, ziet de opdrachtgever erop toe dat hij aan ADVIZO uiterlijk op dinsdag vóór 17:00 uur alle informatie verstrekt die ADVIZO benodigd voor de betaling van het loon en overige vergoedingen aan de werknemer over de voorafgaande week en voor de daaruit voortvloeiende facturering van het honorarium. Deze informatie omvat de door ADVIZO gevraagde gegevens, doch in ieder geval het aantal door de werknemer gewerkte uren, alsmede de door hem te declareren onkosten.
15.2. De in lid 1 genoemde informatie wordt verstrekt door middel van toezending van urenregistratie of door het gebruik van digitale urenregistratie. De opdrachtgever blijft gehouden aan ADVIZO urenregistratie ter beschikking te stellen zolang zowel de opdrachtgever als ook de werknemer in de gelegenheid zijn van digitale urenregistratie gebruik te maken.
15.3. In geval de in lid 1 genoemde informatie door middel van urenregistratie aan ADVIZO ter beschikking wordt gesteld, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat:
aan ADVIZO het origineel van de urenregistratie ter beschikking wordt gesteld;
de urenregistratie volledig zijn ingevuld;
de urenregistratie door de opdrachtgever en de werknemer zijn geaccordeerd.
15.4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3, is ADVIZO gerechtigd betalingen aan de werknemer te verrichten en haar honorarium te factureren op grond van:
(kopieën van) de urenregistratie, zolang daaruit ten minste het akkoord door de opdrachtgever blijkt;
of de gegevens die door de opdrachtgever in de digitale urenregistratie zijn ingevoerd, zonder dat de werknemer deze gegevens heeft geaccordeerd.
15.5. Bij een verschil tussen een door ADVIZO ontvangen urenregistratie en het door de opdrachtgever behouden exemplaar, geldt de door ADVIZO ontvangen urenregistratie als volledig bewijs van de daarin vervatte gegevens. Bij een verschil tussen de door ADVIZO via digitale urenregistratie ontvangen gegevens en een later ontvangen urenregistratie, geldt de door ADVIZO via digitale urenregistratie ontvangen gestelde gegevens als volledig bewijs van de daarin vervatte gegevens.
15.6. Indien de opdrachtgever en de werknemer geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent het door de werknemer gewerkte aantal uren of de omvang van de door hem in rekening te brengen onkosten, is de opdrachtgever verplicht ADVIZO hierover onverwijld schriftelijk te informeren.
15.7. Indien de werknemer de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie betwist en de opdrachtgever niet zijn verplichtingen uit lid 1 t/m 6 van deze bepaling is nagekomen, is ADVIZO , zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, gerechtigd het loon van de werknemer uit te betalen op basis van de door de werknemer ter beschikking gestelde gegevens dan wel – naar keuze van ADVIZO – dat loon te baseren op het gemiddelde van de voorafgaande 13 gewerkte weken. ADVIZO is alsdan gerechtigd haar honorarium op basis van het aldus betaalde loon te berekenen.
15.8. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om ADVIZO de juiste gegevens te verstrekken.
15.9. Niet nakoming van de in deze bepaling opgenomen voorschriften komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16: Verplichtingen van opdrachtgever t.a.v. zieke werknemers
16.1. De opdrachtgever is gehouden medewerking te verlenen aan de re-integratie van de werknemer die wegens ziekte arbeidsongeschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
16.2. In het kader van de re-integratie van de werknemer is de opdrachtgever in ieder geval gehouden zolang de opdracht voortduurt:
16.2.1. aan ADVIZO, dan wel aan de door ADVIZO aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, adequaat informatie te verschaffen omtrent re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf van de opdrachtgever;
16.2.2. de werknemer, indien de door ADVIZO aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige daartoe mogelijkheden ziet, toe te laten tot het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van eigen of ander passend werk bij de opdrachtgever;
16.2.3. medewerking te verlenen aan door de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige noodzakelijk geachte re-integratiemaatregelen. Voor zover een bijdrage in de kosten van deze re-integratie van de werkgever kan worden gevraagd, draagt de opdrachtgever de betreffende kosten.

Artikel 17: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding
17.1. Zolang de opdracht niet door rechtsgeldige opzegging is geëindigd, is de opdrachtgever niet toegestaan een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de werknemer.
17.2. In geval dat opdrachtgever en de werknemer een rechtstreeks dienstverband willen aangaan in plaats van de uitzendovereenkomst, zal ADVIZO medewerking verlenen aan het tussentijds beëindigen van de opdracht indien en voor zover de opdrachtgever een, voor beëindiging van de opdracht te betalen, vergoeding betaalt gelijk aan de vergoeding als bedoeld in artikel 10: lid 6 van deze algemene voorwaarden.
17.3. Indien de opdrachtgever een uitzendovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding dan wel direct als indirect, met de werknemer aangaat zonder schriftelijke medewerking van ADVIZO (zoals beschreven in lid 2 en binnen een periode van 1040 na aanvang van opdracht door de werknemer te werken uren, is de opdrachtgever aan ADVIZO een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare, vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken werknemer, vermenigvuldigd met het aantal overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin genoemde periode van 1040 te werken uren.
17.4. Indien de aspirant opdrachtgever binnen een termijn van 6 maanden na voorstellen werknemer een directe dan wel indirecte arbeidsverhouding aangaat zonder schriftelijke toestemming van ADVIZO, is de aspirant opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het opdrachtgeverstarief voor de betrokken werknemer, vermenigvuldigd met 1040.
17.5. Indien de (aspirant-)opdrachtgever en ADVIZO nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van het opdrachtgeverstarief, dan is de (aspirant-) opdrachtgever aan ADVIZO terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd van € 7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van ADVIZO om volledige schadevergoeding te eisen.
17.6. Indien de werknemer een arbeidsverhouding aangaat bij één van de opdrachtgevers van de opdrachtgever, kan ADVIZO de honorarium conform artikel 17: lid 3 vorderen.

Artikel 18: Verbod doorplaatsing/doorlening
Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden werknemer ter beschikking te stellen aan derden, behoudens de schriftelijke toestemming hiervoor van ADVIZO.

Artikel 19: Zorgplicht/ arbeidsveiligheid
19.1. De opdrachtgever zal de werknemer tewerkstellen conform hetgeen bij inschrijving, in de opdracht en in deze algemene voorwaarden is bepaald.
19.2. De opdrachtgever zal aan ADVIZO en aan de werknemer vóór de aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken met betrekking tot de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats en Risico, Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
19.3. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers is gehouden. In het bijzonder is de opdrachtgever te allen tijde gehouden aan zijn zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 BW te voldoen.
19.4. Indien de werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties alsmede ADVIZO hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

Artikel 20: Geen tewerkstelling buitenland
Het is de opdrachtgever verboden om een aan hem uitgezonden werknemer buiten Nederland te werk te stellen zonder dat de opdrachtgever ADVIZO daarvan uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld en zonder dat de opdrachtgever daarvoor de schriftelijke toestemming van ADVIZO heeft verkregen. Ter verkrijging van toestemming van ADVIZO dienen het land en de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden te worden opgegeven. De opdrachtgever dient de werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra ADVIZO de toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden buiten Nederland door de werknemer intrekt. Alle voortvloeiende kosten hiermee gebonden, zijn ten laste van de opdrachtgever conform artikel 7.

Artikel 21: Uurloon en vergoeding
21.1. Het bruto uurloon van de werknemer wordt steeds vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald aan de hand van de CAO voor uitzendkrachten of de bij de opdrachtgever geldende CAO (inlenersbeloning).
21.2. Het bruto uurloon komt tot stand in overleg met de opdrachtgever en wordt gebaseerd op de beloning die in het bedrijf van de opdrachtgever wordt gegeven of zal worden gegeven aan vast personeel in dezelfde functie en dezelfde leeftijd, rekening houdend met dezelfde ervaring. Deze procedure wordt ook gevoerd met het vaststellen van de vergoedingen.
21.3. Op verzoek van ADVIZO zal opdrachtgever de te hanteren eigen beloningsregeling per functie schriftelijk aan ADVIZO bevestigen.
21.4. Wanneer het loonbegrip van de bij de opdrachtgever gevolgde CAO wordt gevolgd, geldt dit tevens voor: toeslagen, vergoedingen, loonsverhogingen, initiële verhogingen en ADV vergoeding.
21.5. Alle kosten voor ADVIZO over het door de werknemer verrichte overwerk, werk op zaterdagen, zondagen en feestdagen alsmede alle overige kosten samenhangend met onregelmatigheidstoeslagen zijn door opdrachtgever aan ADVIZO verschuldigd voor zover deze kosten uit hoofde van de CAO van de opdrachtgever of – indien van toepassing – de CAO voor Uitzendkrachten aan de werknemer moeten worden betaald. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat bovenvermelde toeslagen op het door de werknemer verrichte werk van toepassing zijn, zal ADVIZO de beloning corrigeren en zal het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht, worden aangepast en is de opdrachtgever het aangepaste tarief aan ADVIZO verschuldigd. Indien er sprake is van een verplichting tot het betalen van toeslagen is de opdrachtgever verplicht om ADVIZO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. ADVIZO kan wegens overtreden van de op de toeslagen toepasselijke regelgeving nooit door de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden. Opdrachtgever vrijwaart ADVIZO voor op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de werknemer of derden.
21.6. Indien door enige aan de opdrachtgever toerekenbare oorzaak de uurbeloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is/zijn vastgesteld, is ADVIZO gerechtigd – ook achteraf – met terugwerkende kracht uurbeloning en opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen en aan opdrachtgever hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald in rekening te brengen, waarbij opdrachtgever is gehouden het uit dien hoofde verschuldigde omgaand aan ADVIZO te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van ADVIZO eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen.
21.7. De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de werknemer. ADVIZO kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden en opdrachtgever vrijwaart ADVIZO voor op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de werknemer of derden.
21.8. De opdrachtgever bepaalt bij de inschrijving, aan de hand van de functie en CAO afspraken, de bruto uurbeloning. ADVIZO kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor een onjuiste uurbeloning.
21.9. Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt, in die zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

Artikel 22: Aanpassing van het opdrachtgeverstarief
ADVIZO is gerechtigd het opdrachtgeverstarief aan te passen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kosten aanpassingen ten aanzien van de opgedragen uitzendarbeid:
22.1. Wijziging van de uurbeloning van de werknemer ten gevolge van wijzigingen van de CAO voor uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
22.2. Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen van de CAO voor uitzendkrachten of te gevolge van een overheidsmaatregel of verbinden voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werknemer in algemene zin;
22.3. Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolg van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door ADVIZO te betalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
22.4. Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving, of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO voor uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
22.5. Wijziging van de kosten in de ruimste zin des woord verbonden aan de uitzendarbeid voor de werknemer of voor ADVIZO wegens tewerkstelling in het buitenland;
22.6. Verhoging van de operationele kosten welke ADVIZO maakt voor het verwerken van de dienstverlening in de ruimste zin des woord.
Opdrachtgever zal van iedere wijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 23: (Minimum)Honorarium/Facturering
23.1. Zolang de opdracht niet is geëindigd en ADVIZO is gehouden loon te betalen aan de werknemer, is de opdrachtgever het daaruit voortvloeiende honorarium aan ADVIZO verschuldigd.
23.2. Indien de werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van arbeid maar door opdrachtgever niet of minder dan drie uur tewerk wordt gesteld, is opdrachtgever het opdrachtgeverstarief, berekend over drie gewerkte uren, verschuldigd onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens ADVIZO .
23.3. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid verricht moet worden niet of niet eenduidig zijn vastgelegd of als er geen arbeidsduur is afgesproken, is opdrachtgever gehouden aan ADVIZO per oproep tenminste het opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren te betalen.
23.4. ADVIZO factureert wekelijks aan opdrachtgever. Facturering geschiedt aan de hand van door de opdrachtgever akkoord bevonden urenregistratie.
23.5. Reclames omtrent facturen moeten binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij ADVIZO zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. In dat geval wordt geacht dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de specificaties van de betreffende factuur.

Artikel 24: Honorarium ondanks einde ter terbeschikkingstelling
24.1. De omstandigheid de werknemer feitelijk geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever, kan aan de in artikel 24 vermelde verplichting tot betaling van honorarium niet afdoen, tenzij:
partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de opdrachtgever geen honorarium behoeft te betalen zolang de werknemer feitelijk geen werkzaamheden verricht;
ADVIZO aan de werknemer geen loon is verschuldigd. ADVIZO is gerechtigd doorbetaling van het honorarium te verlangen zolang niet in rechte vaststaat dat geen loon is verschuldigd. Eventueel onverschuldigd betaald honorarium zal aan de opdrachtgever worden terugbetaald voor zover het daarop betrekking hebben onverschuldigd betaalde loon van de werknemer kan worden teruggevorderd.
24.2. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer geen honorarium is verschuldigd, wordt de opdrachtgever desondanks het honorarium verschuldigd voor zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie van de werknemer te voldoen.
24.3. Het bepaalde in artikel 24: lid 1 is niet van toepassing indien schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen dat er geen afnamegarantie van toepassing is.

Artikel 25: Betalingsvoorwaarden
25.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling, zonder enige korting en/of aftrek welke niet door ADVIZO schriftelijk is toegestaan, door overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de factuur van ADVIZO . Betaling via automatische incasso wordt gelijk gesteld aan overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening.
25.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn geldt.
25.3. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van ADVIZO crediteert.
25.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter betaling van de door de opdrachtgever uit welken hoofde ook verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter betaling van de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een jongere factuur.
25.5. Reclames omtrent de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
25.6. Uitsluitend betalingen aan ADVIZO werken bevrijdend. Betalingen aan de werknemer(s) of het verstrekken van een voorschot aan de werknemer(s) zijn verboden en onverbindend, en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
25.7. Met betrekking tot door de opdrachtgever aan ADVIZO te betalen bedragen kan de opdrachtgever zich niet beroepen op verrekening. Tevens heeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichting jegens ADVIZO op te schorten.
25.8. In geval van liquidatie, insolventie, schuldsanering, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, waarbij ADVIZO tevens recht heeft op een direct opeisbare schadevergoeding tot een bedrag ter grootte van de resterende contracttermijnen indien de overeenkomst niet was beëindigd.
25.9. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag is de opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 26: Automatische incasso
26.1. Op eerste verzoek van ADVIZO draagt de opdrachtgever – indien afgesproken – zorg voor betaling middels automatische incasso. De opdrachtgever is alsdan gehouden een zodanig saldo op de betreffende rekening aan te houden, zodat de verschuldigde bedragen middels incasso ook daadwerkelijk kunnen worden afgeschreven.
26.2. Door verstrekking van een machtiging tot automatische incasso verplicht de opdrachtgever zich af te zien van terugboeking, storneren of het op andere wijze ongedaan maken van incassering door ADVIZO .
26.3. Gaat een opdrachtgever in weerwil van het vorenstaande toch over tot terugboeking, storneren of het ongedaan maken van een automatische incassering door ADVIZO , dan is opdrachtgever dientengevolge in verzuim en verplicht alle schade die dientengevolge zijdens ADVIZO ontstaat te vergoeden. Die schadevergoeding wordt vastgesteld op minimaal € 150,00 per dag onverminderd het recht volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade meer bedraagt dan genoemd minimum.

Artikel 27: Opschortingsrechten
Indien opdrachtgever niet voldoet aan een of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden van ADVIZO , is ADVIZO gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden per direct op te schorten of van verdere uitvoering af te zien.

Artikel 28: Overmacht
28.1. ADVIZO is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan ADVIZO verleende opdrachten indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen; stroomstoringen, storingen in internet- en telefoonverbindingen, ernstige storing in het productieproces en anderszins oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, terrorisme, brand, inbraak, en andere calamiteiten als werkstaking, uitsluiting, ziekte, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct gevolg hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
28.2. Zodra een in lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet, zal ADVIZO opdrachtgever daarvan mededeling doen.
28.3. Indien nakoming door ADVIZO tijdelijk onmogelijk is, is ADVIZO gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
28.4. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de hiervoor lid 2 bedoelde mededeling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geacht worden te zijn ontbonden, onder de verplichting van opdrachtgever om aan ADVIZO te vergoeden het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht, zonder dat dit aan de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding geeft.

Artikel 29: Auteursrechten
29.1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt ADVIZO zich de rechten en bevoegdheden voor die ADVIZO toekomen op grond van de Auteurswet.
29.2. De in het kader van de overeenkomst – eventueel door ADVIZO – tot stand gebrachte overeenkomsten, brochures, geschriften of (elektronische) bestanden blijven eigendom van ADVIZO , ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 30: Geheimhouding
30.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
30.2. Indien ADVIZO op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken en ADVIZO zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is ADVIZO niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

Artikel 31: Geschillen/ Toepasselijk recht / Wijzigingen
31.1. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van ADVIZO bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft ADVIZO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
31.2. Op elke overeenkomst tussen ADVIZO en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
31.3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rotterdam en gelden voor onbepaalde tijd.
31.4. Op overeenkomsten die reeds voor datum van depot van onderhavige algemene voorwaarden zijn gesloten, zijn deze algemene voorwaarden direct van toepassing tenzij de aard van de wijzigingen in de resp. artikelen zich daar in redelijkheid tegen verzet of de opdrachtgever daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.
31.5. Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn bindend na kennisgeving van de wijzigingen of aanvullingen aan partijen door ADVIZO .

Meer informatie:

Advizo B.V.
Stationspark 827
3364 DA Sliedrecht
0184-633 842
info@advizo.nl
www.advizo.nl